lo

Hivatásos lótenyésztő szakmérnök/ szakember szakirányú továbbképzés

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

 

Az SZTE Mezőgazdasági Kar

 

felvételt hirdet a

 

2024. szeptemberében induló

 

Hivatásos lótenyésztő szakmérnök/ szakember szakirányú továbbképzésre


JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

2024. AUGUSZTUS 26.

 

A képzés levelező rendszerű, a tanulmányi idő 3 félév, félévente hat alkalommal, pénteki és szombati konzultációkkal. A képzés önköltséges (220.000 Ft/félév), részletfizetési lehetőséget biztosítunk. A felvételi jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap az intézmény Tanulmányi és Továbbképzési Osztályán kérhető. A jelentkezéshez mellékelni kell a felsőfokú képzésben (BSc, MSc vagy főiskolai, egyetemi) szerzett oklevél másolatát.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése (az alapdiploma megjelölésével):

- Hivatásos lótenyésztő szakmérnök: Agrár képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett, mérnök szakképzettséget igazoló oklevél.

- Hivatásos lótenyésztő szakember: Természettudomány vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben (korábban: főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

 

A továbbképzéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást az SZTE Mezőgazdasági Kar Tanulmányi és Továbbképzési Osztálya ad.

Jelentkezési lap letölthető: ITT


Cím: SZTE Mezőgazdasági Kar, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

Telefon: 62/532-990.

E-mail: felveteli.mgk@szte.hu

Honlap: https://mgk.u-szeged.hu/

 

SZAKLEÍRÁS

A szakirányú továbbképzés megnevezése: Hivatásos lótenyésztő szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak

 

 

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: (az alapdiploma megjelölésével) Hivatásos lótenyésztő szakmérnök/szakember

 

Képzési terület: Agrártudomány

Képzési idő: 3 félév

Szükséges kreditpontok száma: 90 kredit

A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség):

A képzés célja:

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik a mai kor követelményeinek megfelelő lovas szakmák, a lótenyésztés és -tartás, valamint a lósportok területén specifikus elméleti ismeretekkel, valamint széles körű gyakorlati tudással rendelkeznek. Tudásukat alkalmazni tudják a lótenyésztés és a lovasport minden területén, valamint képesek új szemléletek kialakítására is a lovas szakmák területén.

Szakmai kompetenciák:

A hivatásos lótenyésztő szakmérnök/szakember

Tudása:

 • ismeri a lovak használatával kapcsolatos anatómiai és élettani összefüggéseket
 • ismeri és érti a lótenyésztéshez, versenyzéshez kapcsolódó műszerek, gépek, berendezések működését.
 • ismeri a korszerű lótartás és -lovassport technikai feltételeit
 • gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a korszerű lótenyésztés és -tartás technológiai hátteréről
 • rendelkezik a lótenyésztés genetikai hátterének ismereteivel
 • birtokában van az állatvédelemre vonatkozó előírásoknak
 • szakterületén ismeri az alapvető etikai szabályokat
 • rendelkezik a magyar és a nemzetközi lovaskultúra hagyományainak ismeretével.
 • megérti és átlátja a lótenyésztés és –tartás, valamint a lósportok ökonómiai kérdéseit
 • rendelkezik a gazdálkodás pénzügyi feltételeinek tervezésére- és gyakorlati megvalósítására vonatkozó ismertekkel.

Képességei:

 • képes a lótenyésztéssel, lótartással, lovas sportokkal foglalkozó egységekben felmerülő feladatok megértésére
 • képes magyar– és idegen nyelven szakterülete tudásanyagának összegző értékelésére
 • részt vesz a tudásanyagok szóbeli és írásos közvetítésében szakmai közönség számára is
 • képes a lóhoz köthető szakmai rendezvények, lovasversenyek megszervezésre és lebonyolítására.
 • képes a tenyésztői- és nemesítő munka végzésére
 • képes a tenyészállatok és a kiképzett sport-, verseny- vagy más használatú lovak szakszerű kezelésére
 • képes a korszerű lótenyésztési és lótartó telepek, lovas létesítmények üzemeltetésére, menedzselésére
 • megérti az ágazatot érintő technológiai fejlesztések szükségességét, képes azok befogadására
 • képes a lovas szakmákhoz kapcsolódó kérdések és problémák felismerésére, gazdaságos megoldások kidolgozására

Attitűdje:

 • nyitott tudásának fejlesztésére, az adott szakterület új eredményeinek befogadására
 • törekszik a legújabb technológiák megismerésére, megértésére és alkalmazására
 • elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt
 • vállalja és hitelesen képviseli szakterületének legfontosabb értékeit
 • képviseli a szakirányú etikai követelményeket és a szakirányú viselkedéskultúra elveit.
 • a szakmai kérdésekkel kapcsolatban nyitott, törekszik a konstruktivitásra
 • kritikusan szemléli a szakmai környezetét

Autonómiája és felelőssége:

 • önállóan bővíti szakmai ismereteit
 • ellenőrzi és felismeri a szakmájának kritikus pontjait, kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét
 • fel tudja mérni, hogy képes-e egy adott probléma, feladat megoldására
 • általános szakmai felügyelet, irányítás és ellenőrzés mellett önállóan végzi munkáját
 • a saját és az irányítása alatt álló munkatársak munkájáért felelősséget vállal.
 • operatív döntéseit a szakterület jogi, etikai szabályainak figyelembevételével hozza meg
 • vállalja felelősséget a szakterületével kapcsolatos következtetések levonásáért, önálló javaslatok megfogalmazásáért
 • felelősségtudatosan alkalmazza a lótenyésztés és a lótartás során a minőségbiztosítási, és a munkavédelmi előírásokat
 • a lótenyésztés és-tartás, a lovas sportok területén a kollégáival egyeztetett, szakmai álláspontot alakít ki, viták során azt megvédi

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

 

Alapismeretek és szakmai törzsanyag: 56 kredit

 

Etológia

Közgazdaságtan

Genetika, öröklési ismeretek

Fajtaismeret

Általános állattenyésztés

Állatvédelem

Lovak szaporodásbiológiája

Anatómia és élettan

Ló takarmányozástan

Ló tartástechnológia

Lovak egészségtana

Tenyészértékbecslés

 

Speciális szakismeretek: 28 kredit

 

Lovak küllemi bírálata

Lótenyésztés

Lovaglási - és hajtási ismeretek

Lovassportok, lóversenyzés és lóhasználat

A ló mozgásának biomechanikája

Lovas centrumok irányítása, menedzselése

 

 

Szakdolgozat: 6 kredit

 

Szakdolgozat készítés 1.

Szakdolgozat készítés 2.

 

Képzési jellemzők:

A képzés felelős vezetője: Dr. Benk Ákos főiskolai docens

Időtartama: 3 félév

Helyszíne: SZTE Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

A képzés formája: levelező tagozat, előadás és gyakorlat a képzési terv szerint

Gyakorisága: félévente hat alkalommal, pénteki és szombati napokon

Költségtérítési díj: 220.000 Ft/félév

Tervezett hallgatói létszám: 15-25 fő

 

Jelentkezők: A képzést olyan felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek ajánljuk, akik főiskolai vagy egyetemi diplomájuk mellett a lovas szakmák speciális területeivel is meg akarnak ismerkedni, s a szerzett ismereteket munkájukban kívánják felhasználni.

 


Végzettség, elhelyezkedési lehetőségek: Cél az eredeti felsőfokú oklevél kiegészítése, piacképesebbé tétele. A végzettség mezőgazdasági vállalkozásoknál, szakigazgatási szerveknél, illetve magánvállalkozóként biztosíthat elhelyezkedést.