Kollégiumi házirend

Letölthető formátum

A kollégiumi be- és kiköltözés rendje, az elhelyezés szabályai


 • A hallgató kollégiumi tagsága egy tanévre szól (10 hónap – tanévkezdéstől a tanév végéig). Aki évközben kijelentkezik a kollégiumból, abban az évben már nem vehető fel ismét. Július és augusztus hónapokra bármilyen okból történő elhelyezést a hallgatónak külön kell kérni a tanév végén (június 20-ig) írásban a kollégium vezetőjénél vagy a kollégium gondnoknál és erre az időszakra a központilag megállapított díjat kell fizetni.


 • A kollégiumi férőhelyet időszakosan lemondani nem lehet. Tanulmányi kötelezettség (pl. hetesi gyakorlat) miatt történő távolmaradás esetén is kell a kollégiumi díjat fizetni a kollégiumi férőhely fenntartása érdekében.


 • A kollégiumi beköltözés feltétele a kollégiumi elhelyezés igényléséhez szükséges kérdőív és a kollégiumi bentlakási megállapodás, a felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése és aláírása.


 • A kollégiumi elhelyezés igényléséhez szükséges kérdőív és a kollégiumi bentlakási megállapodás, a felelősségvállalási nyilatkozat kitöltésének és aláírásának elmaradása esetén a jelentkező hallgató felvétele érvénytelenné válik, a hallgató nem költözhet be a kollégiumba. Ebben az esetben a kollégium jogosult a hallgató helyére más jelentkezőt felvenni.


 • Az a hallgató, aki a beköltözés kijelölt napjától számított 10 naptári napon belül a kijelölt férőhelyet nem foglalja el, a jogosultságát elveszti kivéve, ha akadályoztatását előre írásban jelzi a kollégium vezetőjének. A kollégiumi térítési díjat a hallgatónak ebben az esetben is fizetnie kell.


 • Beköltözéskor minden kollégiumi hallgató balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesül, amelyet a kollégiumi hallgató aláírásával igazol.


 • A kollégiumban hallgatói beléptető rendszer működik. Beköltözéskor a hallgató kollégiumi beléptető kártyát (mágneskártyát) kap, amely a kollégiumba történő belépését szolgálja. Kiköltözéskor a beléptető kártyát (mágneskártyát) le kell adni a kollégium portáján.


 • A kollégiumba beköltözött hallgató köteles a beköltözéstől, valamint a kollégiumból történő végleges kiköltözéstől számított 5 munkanapon belül a lakcím bejelentési, illetőleg az ideiglenes lakcím megváltozása és megszűnése iránti bejelentési kötelezettségének az illetékes Okmányirodánál eleget tenni. A kollégiumi hallgatónak minden személyi adatában történő változást köteles bejelenteni.


 • A hallgatók kollégiumi szobabeosztását – a hallgatók előzetesen leadott igényeinek figyelembe vételével – a kollégium vezetője készíti el, amelyről a hallgató a kollégiumi szobabeosztásból szerez tudomást.

 • A kollégiumi hallgató kérésére, tanév közben másik szobába költözni csak indokolt esetben – minden érintett egyetértésével – a kollégiumvezető engedélyével lehet. A szobatárs kiköltözése, vagy üresedés esetén a kollégiumi hallgató más szobába helyezhető át.


 • A kollégiumi hallgató az év végi, vagy az esetleges évközi kiköltözése esetén köteles a kollégiumi kijelentkező nyilatkozatot kitölteni és bemutatni a kollégium vezetőjének. E mellett a kollégiumi hallgató köteles a kollégium vezetőjét elektronikus levélben (e-mail) is tájékoztatni a kiköltözési szándékáról. A kitöltött és bemutatott kollégiumi kijelentkező nyilatkozatot a kollégium vezetője hitelesíti. Ha a kollégiumvezető a kollégiumi hallgató által kitöltött és bemutatott kollégiumi kijelentkező nyilatkozatot elfogadta, akkor a hallgató a kollégiumi kijelentkező nyilatkozatban megjelölt hónap utolsó napjáig köteles elhagyni a kollégiumot. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy minden eltöltött éjszakáért az aktuális árat fizeti.


 • A kollégiumi hallgató kiköltözés esetén köteles a férőhelyét kiüríteni, tisztán és beköltözhető állapotban visszaadni. A kiköltözéskor a hallgató szobáját az arra a célra kijelölt személy le ellenőrzi. Szándékos rongálás vagy egyéb kár esetén, illetve, ha a leltári tárgyakban hiány mutatkozik, akkor azt a hallgató köteles megtéríteni.


 • A kollégiumi hallgató kollégiumi jogviszonya automatikusan megszűnik:
  • a hallgatói jogviszony megszűnésével,

  • ha a felvett hallgató nem költözik be a kollégiumba a megadott határidőig,

  • ha a hallgató jelentkezéskor valótlan adatokat közölt,

  • ha a hallgató kollégiumi jogviszonyáról írásban lemond, a nyilatkozatban megjelölt napon,

  • a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével,

  • ha a kollégiumi hallgató a kollégiumi díjat és egyéb tartozását a megadott határidőig nem rendezi.


 • A nyári szünet idejére a kollégiumi szobákban és a közös helyiségekben a kollégiumi hallgatók személyes holmit nem tárolhatnak.


 • Ha a kollégiumi szállást a kollégiumi hallgatónak, intézményi vagy más érdekből, a szorgalmi időszakban el kell hagyni, azt a kollégiumvezető előre jelzi, s a hazautazók ekkor személyes tárgyaikat a szobaszekrényekbe kell, hogy zárják.

 • A kollégiumba beköltözött hallgatónak a kollégiumi közgyűlésen történő részvétele kötelező!


Kollégiumi és egyéb díjak megfizetésének szabályai


 • A férőhelyért a kollégiumi hallgató havonta kollégiumi térítési díjat köteles fizetni az egyetem által meghatározott összegben a Kar számlájára. A kollégiumi díj az államilag támogatott hallgatóknak 9.320 forint/, a költségtérítéses/önköltséges hallgatóknak 12.200 forint/hó.


 • A kollégiumi hallgató a kollégiumi díjat minden hónap 15. napjáig köteles megfizetni e-bankon (NEPTUN) keresztül.
 • A kollégiumi díj késedelmes megfizetése esetén a kollégiumi hallgató köteles 1500 forint késedelmi díjat is megfizetni.

 • A fegyelmi vétség elkövetőjének a különeljárási díjat, a Dékáni Hivatalban kell befizetnie a különeljárási díjról szóló felszólítás napjától számított 30 napon belül.
 • A kollégiumi férőhelyről történő lemondást a hallgatónak írásban és elektronikus levélben (e-mail) kell bejelenteni a kollégium vezetőjének. Ha az adott hónap 15. napja után történik a szándékolt kiköltözés bejelentése, akkor a következő havi térítési díjat is meg kell fizetnie a kollégiumi hallgatónak. A kollégiumi jogviszonyt nem lehet felmondani a tanév két utolsó hónapjára (május-június).


Kiegészítő szolgáltatások


 • A kollégiumban lehetőség van kiegészítő szolgáltatásként kétszemélyes szobahasználatra. A kiegészítő szolgáltatás keretében az eredetileg három férőhelyes kollégiumi szobát mindösszesen kettő, a szolgáltatást igénybevételére irányuló nyilatkozatot kitöltő hallgató veszi igénybe. A szolgáltatást igénybe vevő hallgató – a rá irányadó kollégiumi díjon felül – köteles megfizetni a rá mindenkor irányadó kollégiumi díj összegének 50%-át.


 • A kollégiumban lehetőség van kiegészítő szolgáltatásként egyszemélyes szobahasználatra. A kiegészítő szolgáltatás keretében az eredetileg három férőhelyes kollégiumi szobát mindösszesen egy, a szolgáltatást igénybevételére irányuló nyilatkozatot kitöltő hallgató veszi igénybe. A szolgáltatást igénybe vevő hallgató – a rá irányadó kollégiumi díjon felül – köteles megfizetni a rá mindenkor irányadó kollégiumi díj összegének 200%-át.

 • A kollégiumban lehetőség van kialakított internethálózat használatára saját számítógéppel, amelynek díja 1500,- Ft/hó/számítógép. A díj havonta fizetendő és a befizetés időpontjától függetlenül fix összegű.


A kollégium nyitvatartása és vendégek fogadásának szabályai


 • A kollégiumban kamerával felszerelt beléptető rendszer és 24 órás portaszolgálat működik.


 • A kollégium területén vendégek 23.00 óra és 8.00 óra között csak engedéllyel tartózkodhatnak.


 • Mindenki vendégnek számít, aki nem a Mezőgazdasági Kar kollégiumában lakik, vagy dolgozik. A vendég a portán leadott (diák- vagy személyi) igazolvánnyal mehet be az épületbe, a szobaszám és a vendéglátó hallgató megnevezésével. A portás a vendéget csak akkor engedheti be, ha meggyőződött arról, hogy a nevezett vendéglátó hallgató a kollégiumban tartózkodik. Ha a vendéglátó hallgató a kollégiumban tartózkodik, akkor a vendég adatait a portás a vendégkönyvbe nyilvántartásba veszik.
 • Minden kollégiumi hallgatónak jogában áll 8.00-23.00 óra között a kollégium társalgójában vendéget fogadni. A vendég a kollégiumi szobában csak a bentlakó hallgató(k) együttes beleegyezésével tartózkodhat.


 • A portás jogosult a kollégium területén tartózkodó személyt bármikor igazoltatni. A kollégium területén tartózkodó vendégre is érvényes a Kollégiumi Házirend. A Házirend betartásáért a vendéglátó hallgató a felelős. A portás azt a vendéget, aki a Kollégiumi Házirendet megszegi, azonnali hatállyal kiutasíthatja a kollégiumból.


 • Minden kollégiumi hallgatónak jogában áll vendégének szállást kérni. A szobatársak távollétében a vendég a vendéglátó hallgató szobájában is elhelyezhető. A vendégnek szállásengedélyt a kollégium vezetője vagy a kollégium gondnoka, távollétükben a portás adhat.
 • A szállóvendég a megérkezéskor a hatályban lévő díjszabások szerint, a kollégium portáján szállásdíjat köteles fizetni. A vendégnek az utolsó engedélyezett éjszakát követő nap 10.00 óráig a kollégiumi szobát el kell hagynia és a kulcsot a portán le kell adnia.


A kollégiumi együttélés szabályai


 • A kollégiumi szobákban rádió és zene hallgatás, hangszereken történő gyakorlás, stb. a szoba lakóit és a szomszédos szobák csendjét nem zavarhatja! Vizsgaidőszakban egész nap, egyébként 23.00 órától 8.00 óráig olyan csendet kell biztosítani, amely nyugodt tanulást és pihenést tesz lehetővé.


 • A kollégiumban nem engedélyezett az emberre veszélyes állattartás, az alkoholárusítás, illetve mindennemű pénzre menő szerencsejáték játszása!


 • A kollégium területén szigorúan tilos kábítószer-, vagy annak minősülő szerek tartása és fogyasztása, valamint a mértéktelen alkoholfogyasztás!


 • A kollégiumban rendezvényeket csak a kollégium vezetőjének előzetes engedélyével lehet tartani. Az engedélyezett rendezvényeket 23.00 óráig be kell fejezni! A rendezvény lebonyolításáért és a takarítás megszervezéséért a rendezvény fő szervezője felel.


 • Az együttélési szabályok megsértőit fegyelmi vétség terheli, amely:
  • első esetben írásbeli figyelmeztetést von maga után,
  • második esetben 10.000 forint különeljárási díj fizetésére kötelezi a vétkest,
  • harmadik esetben a kollégiumból történő kizárást vonja maga után.


Higiénés intézkedések, szabályok


 • A kollégiumi hallgatók közösen használt helyiségek és lakószobák tisztaságáért, rendeltetésszerű használatáért minden hallgató egyénileg, de közösen is felel.
 • A kollégiumi hallgató köteles a szobáját rendszeresen, megfelelő módon tisztítani, takarítani és szellőztetni (beágyazás, ruházat rendben tartása, rendszeres tisztálkodás stb.).


 • A közös helyiségekben tartózkodás, vagy egyéb engedélyezett rendezvények után, mindenki köteles maga után eltakarítani és annak bútorzatát a rend szerint visszaállítani. Főzés vagy sütés után a használt eszközöket tisztán kell hagyni. A hűtőszekrényeket indokolt esetben le kell olvasztani, és ki kell takarítani.


 • A kollégiumi szobákban romlott ételt, vagy ételmaradékot tárolni szigorúan tilos!


 • A kollégiumi szobákban csak olyan dekorációt lehet használni, amely leszedésekor a szoba eredeti állapota visszaállítható. A dekorációból vagy firkálásból adódó helyreállítás költségét az azért felelős kollégiumi hallgató köteles megtéríteni.


 • A kollégiumi szobák állapotát ellenőrizni jogosult személyek a Kar dékánja, vagy az általa delegált személy, a kollégium vezetője, a kollégium gondnoka vagy a Kollégiumi Bizottság tagjai. Az ellenőrzés 8.00 óra és 23.00 óra közötti időintervallumban bármikor végrehajtható.


 • A higiénés szabályok megsértőit fegyelmi vétség terheli, amely:
  • első esetben írásbeli figyelmeztetést von maga után,
  • második esetben 10.000 forint különeljárási díj fizetésére kötelezi a vétkest,
  • harmadik esetben a kollégiumból történő kizárást vonja maga után.


Vagyonvédelmi és takarékossági intézkedések


 • A kollégium vagyonának megóvása érdekében a kollégiumi hallgató az általa átvet dolgokban bekövetkezett hiányért, amelyeket őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel, teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A kollégiumi hallgató abban az esetben mentesül a felelősség alól, ha a hiányt elháríthatatlan ok idézte elő. A közös használatra szolgáló felszerelési, berendezési tárgyakban és eszközökben keletkező hiányért, vagy egyéb kárért pedig – magatartásuk felróhatóságának arányában – egyetemlegesen felelnek.


 • Ha a kollégiumba beköltöző hallgató a beköltözéstől számított 5 napon belül írásban semmiféle meghibásodást vagy a kollégiumi szobába megfigyelhető szokásostól eltérő dolgot nem jelez, akkor úgy kell tekinteni, hogy a szobákat a rendeltetésüknek megfelelő állapotban vette át. A kollégiumi szobában, a használati tárgyakban (pl. szekrény, asztal, szék, ágy stb.) bekövetkezett változásokért, károkért, a szobakulcs és a beléptető kártya (mágneskártya) elvesztéséért a kollégista felelősséggel tartozik, e károkat a kollégium számára meg kell téríteni.


 • A kollégium területén minden rongálással, vagy töréssel okozott kárt a kollégiumi hallgató egyénileg köteles megtéríteni. Ha többen közösen okozták a kárt, felelősségük a Karral és a Kar kollégiumával szemben egyetemleges, de a kárért közrehatásuk arányában is elmarasztalhatók. A kár, illetve annak megtérítése a károkozó kollégiumi hallgatók között egyenlő arányban oszlik meg, ha magatartásuk felróhatóságának arányát nem lehet megállapítani. A kártérítéssel kapcsolatos részletes szabályokat az SZTE Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat tartalmazza.


 • A kollégium épületében (a lakószobákban, a társalgóban, a számítógépteremben, a közösségi helyiségekben) elhelyezett leltári tárgyakat más helyiségekbe átvinni, valamint a kollégium felszerelési tárgyait az épületből kivinni, csak a kollégium vezetőjének előzetes írásbeli engedélyével lehet.


 • A kollégiumban elhelyezést nyert hallgató saját tulajdonú elektromos berendezésének – a személyi számítógép és a szórakoztató elektronikai eszközök, valamint a kis fogyasztású háztartási eszközök kivételével – üzemeltetésére a kollégium vezetőjének előzetes engedélye alapján jogosult. A hallgatónak a használatnál figyelembe kell vennie a tűz-, a baleset- és érintésvédelmi előírásokat. A felsőoktatási intézmény az engedélyhez kötött elektromos berendezést működtető hallgatót a megfelelő elektromos fogyasztási díj megfizetésére kötelezheti (SZTE Kollégiumi Szabályzat 9. függelék, 2007). A kollégium szobáiban 2009. március 1-től a szabványos csatlakozó rendszer kiépítésével a következő elektromos fogyasztókat lehet engedély nélkül használni: 75 literes hűtőszekrény, hajszárító, kávé- és teafőző, tv, villanyborotva, mini szórakoztató elektronikai eszköz, számítógép, világításnál 100 W alatti fogyasztó. Minden más elektromos berendezést csak a kollégiumvezető engedélyével lehet a szobákban használni! (A kollégiumi hallgató tulajdonában lévő elektromos készüléket a kollégiumi hallgató a kollégiumból történő kiköltözésekor köteles elszállítani. Amennyiben a kollégiumi hallgató a tulajdonéban lévő elektromos készüléket hátra hagyja, az elszállításának költségét – hulladékgyűjtőhelyre – a kollégiumi hallgatónak kell állnia.)


 • A kollégiumba a szobák saját kulccsal rendelkeznek. Elvesztése esetén biztonsági okokból, a kollégiumi hallgató költségén zárat kell cseréltetni.


 • A kollégium közös helyiségeiből történő távozás előtt, amennyiben a helyiségben más személy nem tartózkodik a kollégiumi hallgató köteles a világítást lekapcsolni, a működő berendezéseket kikapcsolni.


 • A kollégiumi szobákból történő távozás előtt a szobákban működő készüléket (rádió, TV, elektromos készülék stb.) és a világítást ki kell kapcsolni, az ablakokat be kell zárni. A kollégiumi szobából utoljára eltávozó személy mindig köteles a szobaajtót bezárni és a szobaajtó kulcsát a portán leadni.


 • A kollégiumi szobákban történt meghibásodásokat (pl. műszaki zavar) a mielőbbi megszüntetés érdekében a kollégiumi hallgatók kötelesek a kollégium portáján erre a célra elhelyezett „Hibabejelentő füzetbe” bejegyezni. A füzetet a kollégium vezetője vagy a kollégium gondnoka naponta láttamozza és megteszi a szükséges intézkedéseket.


 • A kollégiumi hallgatók személyi tulajdonát képező értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a kollégium, illetve a Kar vezetése nem vállal felelősséget.

  Tűzvédelmi szabályok és egészségvédelmi intézkedések


  • A kollégium épülete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 3.§ és 4§ alapján a „d” – mérsékelten tűzveszélyességi osztályba tartozik.


  • A dohányzás a kollégium épületén kívül csak a kijelölt helyen engedélyezett. A dohányzásra kijelölt helyet a kollégiumon kívül a szabadban tábla jelzi. Az égő gyufa és dohánynemű, valamint az elhasznált dohánynemű elhelyezése nem éghető anyagú tárolóba történhet.


  • A dohányzási szabály megsértőit fegyelmi vétség terheli, amely: - első esetben 20.000 forint különeljárási díj fizetésére kötelezi a vétkest,

   - második esetben 30.000 forint különeljárási díj fizetésére kötelezi a vétkest,

   - harmadik esetben a kollégiumból történő kizárást vonja maga után.


  • A kollégium szobáiban nem szabad olyan tevékenységet folytatni (pl. éghető folyadékkal ruhát tisztítani, vegyi anyagokkal kísérletezni stb.), amely tüzet vagy robbanást okozhat.


  • A kollégiumi szobákban szigorúan tilos rezsót, hősugárzót és vasalót használni. Étel melegítésére, főzésére az arra kijelölt helyiségekben van lehetőség.


  • Csak az adott helyre engedélyezett elektromos hősugárzót, rezsót szabad használni!


  • A kollégium épületében elhelyezett füstérzékelőket tilos letakarni! Azon hallgató, aki ezen tűzvédelmi szabályt megsérti fegyelmi vétség terheli, amely:
   • első esetben 20.000 forint különeljárási díj fizetésére kötelezi a vétkest,
   • második esetben 30.000 forint különeljárási díj fizetésére kötelezi a vétkest,
   • harmadik esetben a kollégiumból történő kizárást vonja maga után.


  • A szoba elhagyásakor az elektromos hálózatról működtetett berendezéseket, rádiót, televíziót stb. ki kell kapcsolni.


  • A világító lámpatestekre, vezetékekre dekorációt, és egyéb éghető anyagot elhelyezni nem szabad.


  • Tilos az elektromos tüzet vízzel oltani!


  • Minden kollégiumi hallgatónak a szinteken elhelyezett tűzoltó készülékek szükség szerinti használatát ismernie kell!


  • A kollégiumi szobákban működő elektromos készülékeket használója köteles azt folyamatosan felügyelni, a meghibásodott készülékeket üzemen kívül kell helyezni.


  • Gyertyát égetni csak felügyelet mellett, nem éghető anyagból készült alátéten, vagy gyertyatartóban szabad. A gyertya eloltása után, annak izzását meg kell szüntetni. A közlekedési utat, folyosókat, kijáratokat általában szabadon kell hagyni, azokat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

  • Házi szerelésű (nem szabványos) világítóberendezést, elektromos fogyasztót üzemeltetni nem szabad!


  • A kollégiumi szobából távozás előtt meg kell győződnie arról, hogy nincs-e olyan körülmény, amely tüzet okozhat.


  • Minden kollégiumi hallgató köteles a portán jelezni, az olyan szabálytalanságot, amely közvetlenül tüzet okozhat.


  • Tűz esetén azonnal szólni kell a szolgálatban lévő portásnak, és riasztani kell – a 105-ös telefonszámon – a tűzoltóságot!


  • Tűz vagy elemi kár esetén mindenki köteles a tűzoltásban, a közösségi tulajdon védelmében maximálisan részt venni!


  • Ha a kollégiumi hallgató rendkívüli eseményt észlel – baleset, rosszullét, betegség – a kötelező segítségnyújtás mellett haladéktalanul szóljon a szolgálatban lévő portásnak, aki a szükséges segítséget megadja, illetve a megfelelő intézkedést megteszi.


  • Kisebb sérülések kezelésére a portán mentőláda található.


  • Bombariadó és tűzriadó esetén az intézményi tűzriadó terve alapján történik a kollégium kiürítése.


Az előzőekben nem részletezett esetekben a Szegedi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata és a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Kollégiumának Ügyrendje az irányadó.


Hatályos 2018. február 27 -től