Pályázat tanszéki mérnöki munkakör betöltésére

Pályázati felhívás tanszéki mérnöki munkakör betöltésére

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a

Mezőgazdasági Kar (Hódmezővásárhely)
Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézetébe
tanszéki mérnöki munkakörre.

A kinevezendő tanszéki mérnök feladata lesz elsősorban a vadgazdálkodás témakörébe tartozó tantárgyak (vadtenyésztés, vadtakarmányozás, élőhely-gazdálkodás, vadászattan) gyakorlati oktatásának a segítése, szervezése; a terepi gyakorlatokban való közreműködés; az intézeti kutatómunka segítése; a vadászati preparátumtár és szemléltető eszközök karbantartása, gondozása.


A pályázónak rendelkeznie kell vadgazda mérnöki alap, vagy mesterfokozattal; vagy erdőmérnöki diplomával, vagy agrármérnöki egyetemi diploma melletti felsőfokú vadgazdálkodási végzettséggel.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vadgazdálkodás-vadászat területén szerzett szakértői gyakorlat, valamint érvényes vadászjegy megléte.

Az állást betöltő személy részére igény szerint a Kar Kollégiumban (6800 Hódmezővásárhely, Petőfi utca 10-12.) szállást tudunk biztosítani.

Pályázathoz mellékelni kell:

  • pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra és elvárásokra,
  • részletes szakmai önéletrajzot,
  • motivációs levelet,
  • teljes publikációs jegyzéket (ha a pályázó rendelkezik vele),
  • végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló dokumentumok másolatát,
  • kitöltött, dékáni hatáskörbe tartozókra vonatkozó szakmai adatlapot (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/,
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  • minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
  • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMR szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A kinevezés határozott időre, 2018. március 16. napjáig szól, amely meghosszabbítható.
A pályázati kiírás alapján legfeljebb kettő fő tanszéki mérnök felvételére van lehetőség.


A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 17.

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.), továbbá a Kjt. felsőoktatásáról való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben, valamint a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában és Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, a tanszéki mérnök alkalmazására vonatkozó feltételeknek.

A pályázatot 2017. március 15-ig kell benyújtani a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Dékáni Hivatalába (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.) személyesen vagy postai úton, egy eredeti és két másolati példányban.

A pályázati felhívás hivatalos megjelenési helye a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF) elektronikus közszolgálati állásportálja (www.kozigallas.gov.hu), ahol a pályázat 2017. február 21-én kerül megjelentetésre. A pályázati felhívás ezzel egyidejűleg a Szegedi Tudományegyetem honlapján is közzétételre kerül.

A pályázat formai feltételeiről a Dékáni Hivatal vezetőjétől kérhető a (62) 532-990-es számon, a betöltendő munkakör részletes feltételeiről az Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézetben Dr. Majzinger István intézetvetőtől, a (62) 532-990-es telefonon kérhető felvilágosítás.

A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: 2017/1 GSZ., és a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök.


Dr. Jani Péter s. k.
dékáni hivatalvezető

Események

Rendezvénynaptár *