termeszetvedelmi_mernok_borito

Természetvédelmi mérnöki mesterképzés (MSc)

A természetvédelmi mérnök magas szintű hazai és nemzetközi természetvédelmi-, jogi-, közigazgatási-, vezetési-, kutatás-tervezési- és pedagógiai ismeretekre alapozva képes lesz a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezésére, szervezésére és irányítására. Megszerzett elméleti tudásának alkalmazása során hatékonyan érvényesíti a természetvédelmi elveket és előírásokat.

 

A hallgatók a végzésük után képesek lesznek

 • természetvédelmi projektek tudományos alapossággal történő önálló kidolgozására, koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére,
 • környezeti nevelésre, illetve az ökológiai alapokon nyugvó természetvédelmi turizmus megszervezésére,
 • a szakmai problémák azonosítására, azok sokoldalú megközelítésére, valamint a megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására,
 • természetvédelemhez kapcsolódó kutatási feladatok elvégzésére,
 • alkalmazni a természetvédelmi gyakorlatban használt eszközöket, módszereket, illetve tisztában vannak ezek jogi szabályozásával,
 • természetvédelmi és ökológiai hatástanulmányok elkészítésére, valamint a természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátására,
 • a természetvédelem tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait alkalmazni, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt,
 • vezetői feladatok ellátására, továbbá konfliktuskezelési ismereteik révén más ágazatokkal hatékonyan – a fentarthatóságot és a természeti értékek megőrzését szem előtt tartva – együttműködni.

 

Miért javasoljuk a természetvédelmi mérnöki szakot?

 • mert hazánkban, Európában és a Földön egyre több és szerteágazóbb természetvédelmi probléma, kihívás van, amelyeknek a megoldása megfelelő elméleti ismeretekkel felvértezett, a gyakorlati természetvédelemben jártas, sokoldalú szakembereket kíván,
 • az Európai Unióban kiemelt cél a biodiverzitás megőrzése, az élőhelyek helyreállítása, mely célok megvalósításában jól képzett, elhivatott természetvédelmi mérnök szakemberre van szükség,
 • komplex ismereteket biztosítunk és a képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati ismeretekre, valamint együttműködünk a természetvédelemben dolgozó hazai és határon túli szakemberekkel,
 • A képzésben résztvevő kollégák többsége komoly szakmai tapasztalatokkal, valamint több évtizedes oktatási, kutatási múlttal rendelkezik a természetvédelem területén, továbbá kiterjedt szakmai kapcsolatrendszere van hazai és nemzetközi természetvédelmi szervezetekkel,
 • a természetvédelmi mérnök mesterszak elkötelezett oktatógárdája magas színvonalú, modern, a továbbtanulásban és a munkaerőpiacon is jól érvényesíthető tudást biztosít,
 • kis csoportokban folytatott képzést nyújtunk, a Karon a légkör hallgatóbarát, közvetlen, személyes kapcsolatot építhet ki az oktatókkal,
 • mert komoly elhelyezkedési lehetősége lesz természetvédelmi témájú hazai és külföldi projektekben; nemzeti park igazgatóságoknál; állat- és növénykertek, vadasparkok, múzeumok és más bemutató intézményekben vezetői feladatok ellátására; természetvédelmi szakigazgatási szervek és szakhatóságok szakirányú képzettséget igénylő munkaköreinek betöltésére,
 • mert ezzel a végzettséggel számos doktori iskolában lehet PhD képzésre jelentkezni.

 

Mi a feladata a természetvédelmi mérnöknek?

A természetvédelmi mesterképzést sikeresen elvégző hallgatók a természetvédelmi elvek és előírások hatékony érvényesítésén dolgozhatnak hazánkban és külföldön. A természetvédelem szakterülete tervezési, szervezési, ellenőrzési és irányítási feladatokat is magába foglal. A végzettek elhelyezkedhetnek a közigazgatásban, civil szervezeteknél, természetvédelmi, vad- és halgazdálkodási, vadászati, halászati, és horgászati szakigazgatási szerveknél, vagy vállalhatnak vezető szerepet vadasparkokban, állat- és növénykertekben, múzeumokban és más bemutató intézményekben. A felsoroltak mellett irányítóként vehetnek részt a természetvédelem területén tevékenykedő mezőgazdasági és erdőgazdasági vállalkozások működtetésében.

 

Milyen fontosabb területeken nyújt szakmai ismereteket ez a képzés?

 • Természetvédelmi ismeretek: Invázióbiológia, Távérzékelési lehetőségek a természetvédelemben, Globális környezeti rendszerek, globális kihívások, Természetvédelmi vagyongazdálkodás és kezelési tervek készítése, A természetvédelem nemzetközi helyzete és története, Ökoszisztéma szolgáltatások, A világ védett természeti értékei, Természeti állapotfelmérés és hatásvizsgálatok, Tájökológia és tájvédelem, Természetvédelmi genetika és génmegőrzés, Földtani értékek védelme, Natura2000-es fajok és élőhelyek Európában, Természetvédelmi konfliktusok és kezelési lehetőségeik, Konzervációbiológia, Élőhelyek restaurációja, Kultúrtörténeti értékek védelme,
 • Jogi ismeretek: Mezőgazdasági jog és szakigazgatás, Nemzetközi természetvédelmi jog és szakágazati politika,
 • Egyéb kiegészítő ismeretek: Kutatástervezés és tudományos kommunikáció, Természetvédelmi projekt- és pályázati menedzsment, Környezeti nevelés, Viselkedésökológia, Vezetési ismeretek, Természetvédelmi terepgyakorlatok és összefüggő szakmai gyakorlat során elsajátított ismeretek, Diplomamunka készítés.

 

Milyen tanrend szerint folyik a képzés?

Karunkon nappali és levelező tagozaton, államilag támogatott és önköltséges formában folyik a mesterszak képzése.

 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

Az abszolutórium megszerzéséhez a képzés során minimum 120 kreditet kell megszerezni.

A képzés során a hallgatók minimum 6 kredit értékben szabadon választott tárgyakat vesznek fel. A diplomamunka készítés I-II. kurzusokkal összesen 25 kredit szerezhető. További 5 kredit szerezhető szakmai gyakorlat teljesítésével.

 

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat követelményei megfelelnek a képzési és kimeneti követelményekben leírtaknak. Az összefüggő szakmai gyakorlati helyet a felsőoktatási intézmény jelöli ki a hallgatóval egyeztetve. A gyakorlati helyszínek lehetnek: természetvédelemhez kötődő tevékenységet folytató állami vagy civil természetvédelmi szervezetek, szakigazgatási szervek és szakhatóságok, amelyekkel a szakmai gyakorlatra a felsőoktatási intézmény megállapodást kötött, és a szakmai gyakorló hely rendelkezik a szakmai gyakorlat szakszerű irányításához szükséges felkészültségű gyakorlatvezetővel. Ezen kívül mind a nappali, mind a levelező képzés keretében – a szükséges szakmai gyakorlat megszerzésének részeként – a tanterv magába foglal kettő, több napos időtartamú, komplex terepgyakorlatot.

 

A képzés helyszíne

Az SZTE Mezőgazdasági Kara Hódmezővásárhelyen található, ahol a mezőgazdasági képzés több mint 120 éves, az agrár-felsőoktatás bő fél évszázados múltra tekint vissza. Az oktatási épületeket, kollégiumot, konditermet, éttermet magába foglaló kampusz a város központjában helyezkedik el. A szomszédos települések, elsősorban az SZTE központja, Szeged felé a közlekedési lehetőségek kiválóak (a tramtrain egyik megállója a Kar épülete közelében található). A természetvédelmi terepgyakorlatok megszervezésénél a Dél-Alföld változatos élőhelyei mellett ideális a Kárpátok közelsége.

 

Miért érdemes a Mezőgazdasági Kart választani?

 • A Mezőgazdasági Kar Magyarország nemzetközi téren legmagasabban jegyzett egyeteméhez a Szegedi Tudományegyetemhez tartozik, ami már önmagában garancia a színvonalas képzésre.
 • Az elméleti oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati képzésre.
 • Versenyképes tudás: végzett hallgatóink jelentős hazai tulajdonú és nemzetközi cégeknél, vállalkozásoknál, kutatóintézeteknél, felsőoktatási intézményeknél is megállják helyüket, jelenleg is többen vezető pozíciót töltenek be.
 • Kutatómunka lehetősége számos területen: nemzeti park igazgatóságoknál, civil természetvédelmi szervezeteknél, SZTE oktatóinak kísérleteiben, kutatásaiban.
 • A továbbtanulás eredményes megalapozása: tanulmányok folytatásának lehetősége a Kar szakirányú továbbképzésein és a Szegedi Tudományegyetem PhD képzésein.


 

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

SZAKLEÍRÁSA

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: természetvédelmi mérnöki (Nature Conservation Engineering)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat

- szakképzettség: okleveles természetvédelmi mérnök

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Nature Conservation Engineer

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a természetvédelmi mérnöki alapképzési szak

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az agrár képzési területről a kertészmérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a mezőgazdasági szakoktató, a tájrendező és kertépítő mérnöki, a vadgazda mérnöki, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki a műszaki képzési területről a környezetmérnöki, a biomérnöki; a természettudomány képzési területről a biológia, a földrajz, a földtudományi, a környezettan alapképzési szak.

4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

- a szak orientációja: elméletorientált (60-70 százalék)

- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 25 kredit

- az intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 5 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 852/0522

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja természetvédelmi mérnökök képzése, akik képesek hazai és nemzetközi szinten a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezésére, szervezésére és irányítására. Megszerzett elméleti tudásuk alkalmazása során hatékonyan érvényesítik a természetvédelmi elveket és előírásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

8.1.1. A természetvédelmi mérnök

a) tudása

Ismeri és érti a természetvédelem területén lejátszódó folyamatokat, a köztük lévő összefüggéseket, és azokat alkotó módon tudja alkalmazni.

Részletesen ismeri és alkalmazza a természetvédelmi gyakorlatban használt eszközöket, módszereket, illetve tisztában van ezek jogi szabályozásával.

Részletesen ismeri - hazai és nemzetközi viszonylatban - a természetvédelem tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait.

Ismeri a csoport- és projektmunka sajátosságait, rendelkezik vezetői és konfliktuskezelési ismeretekkel.

Ismeri a természetvédelem sajátos kutatási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.

Ismeri a szakszerű és hatékony szóbeli, írásbeli és hálózati kommunikáció módszereit és eszközeit.

Ismeri, érti szakterülete speciális szókincsét, magyar és idegen nyelven egyaránt.

Rendelkezik a természetvédelem speciális etikai szabályainak és vonatkozó normarendszerének széleskörű ismeretével.

b) képességei

Képes természetvédelmi és ökológiai hatástanulmányok elkészítésére.

Képes környezeti nevelésre.

Képes az ökológiai alapokon nyugvó természetvédelmi turizmus megszervezésére.

Képes a természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátására.

Képes szakmai szervezeteknél, cégeknél vezetői feladatok ellátására.

Képes génmegőrzési feladatok ellátására.

Képes a természetvédelem jogszabályi előírásainak megfelelő tervezésre, irányításra, valamint természetvédelmi szaktanácsadásra.

Képes szakmailag megalapozott vélemény, saját álláspont kialakítására és annak vitában történő megvédésére természetvédelemmel összefüggő társadalmi és gazdasági kérdésekben.

Képes értő, elemző módon szakterülete meghatározó hazai és nemzetközi szakirodalmát követni, megszerzett ismereteit szintetizálni.

Képes a vezetői tevékenység különböző funkcióinak gyakorlati végrehajtására, a vezetettek motiválására, teljesítményük értékelésére, a felmerülő konfliktusok jogszerű és hatásos kezelésére.

Képes munkacsoport létrehozására vagy projekt tervezésére, önálló irányítására.

Képes a szakmai problémák azonosítására, azok sokoldalú megközelítésére, valamint a megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására.

Képes szakterületén anyanyelvén és idegen nyelven írásban és szóban megnyilvánulni, vitában részt venni.

A szakterület ismeretközvetítési technikáit, anyanyelvű és idegen nyelvű publikációs forrásait ismeri, feldolgozza, értelmezi és munkája során ezeket alkalmazza.

Képes korszerű informatikai eszközök alkalmazására.

Felismeri a természeti értékeket és cselekedetei azok megőrzésére irányulnak.

A természetvédelem legfontosabb kérdései kapcsán integrálja a nemzeti és európai értékekre támaszkodó szemléletmódot, és átlátja az Európán kívüli világgal való kapcsolat jelentőségét.

A szakmai etikai normákat vállalja, továbbadja és alkalmazza szakmai problémák megoldásában, a szakmai együttműködésben és a kommunikációban egyaránt.

c) attitűdje

Nyitott és elkötelezett a természeti értékeket megőrző és a fenntartható gazdálkodás iránt.

Környezettudatos magatartás jellemzi.

Elkötelezett a környezetvédelmi, természetvédelmi előírások betartatása iránt.

Munkavégzésében jogkövető magatartás jellemzi, és ezt elvárja beosztottjaitól is.

Elkötelezett a problémák szakmai alapokon nyugvó megoldására.

Véleményét szakmai alapokon hozza meg, azokat következetesen képviseli.

Nyitott a konfliktuskezelésre a természetvédelmi és egyéb ágazatok között.

A tudományos kutatás etikai szabályait és normarendszerét betartja.

Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködve oldja meg.

A természetvédelem legfontosabb kérdései kapcsán integrálja a nemzeti és európai értékekre támaszkodó szemléletmódot.

d) autonómiája és felelőssége

Nagyfokú önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében.

Gyakorlati tapasztalatai birtokában képes önálló döntéseket hozni meghatározott munkafolyamatok megvalósítási módjáról, ütemezéséről.

Szakmai felelősségtudattal hoz döntéseket, valamint vállalja döntéseinek következményeit.

Partner a szakmai és szakterületek közötti együttműködésben.

Kellő gyakorlat megszerzése után felelős vezetői feladatokat lát el.

Nyitott a tevékenységi területén alkalmazható korszerű vezetéselméleti és szervezetirányítási ismeretek és készségek fejlesztésére, a munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése érdekében.

9. A mesterképzés jellemzői

9.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

természetvédelmi ismeretek (értékek és területek ismerete és védelme, monitorozás, invázióbiológia, génmegőrzés, természetvédelmi tervezés és kezelés, tájvédelem) 40-70 kredit;

jogi ismeretek (nemzetközi, Európai Uniós és magyar természetvédelmi jog és politika) 5-15 kredit;

közigazgatási és vezetési ismeretek 5-15 kredit;

kutatás-tervezés, projekt és pályázati menedzsment 5-10 kredit;

kommunikációs és pedagógiai ismeretek 5-10 kredit.

9.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott, legalább 120 óra időtartamú gyakorlat, amiből legalább 60 óra komplex terepgyakorlat.

9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 84 kredit a természettudomány, a gazdaság- és társadalomtudomány, a műszaki és informatikatudomány területeiről az alábbiak szerint:

- természettudomány legalább 15 kredit,

- gazdaság- és társadalomtudomány legalább 10 kredit,

- műszaki és informatikatudomány legalább 5 kredit.

- A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A jelentkezésről további információkat ITT olvashat.

Események

Rendezvénynaptár *