Az intézet bemutatása

Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet

A Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet oktatási-kutatási profilját a nevében foglalt két önmagában is szerteágazó, ugyanakkor számos ponton egymáshoz kapcsolódó tudományterület határozza meg. A felölelt szakterületek széles köréből adódóan az Intézet jelentős szerepet játszik mind a Mezőgazdasági mérnök, mind a Vadgazda mérnök szak alapozó és szakmai tantárgyainak oktatásában. A Kertészeti és növényvédelmi specializáció felelőseként oktatottak mellett, az Intézet munkatársai részt vesznek a Mezőgazdasági vállalkozói és a Társállattenyésztői specializáció speciális ismereteket nyújtó szaktárgyainak oktatásában is. A felsőfokú szakképzésben az Intézet a Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és –feldolgozó, valamint az Ökológiai gazdálkodó képzés felelőse. A szabadon választható tantárgyak témái a kertészet, a növénytermesztés és a növényvédelem részterületeit ölelik fel.

Az Intézet oktatóiként legfőbb célkitűzésünk, hogy szakiránytól függetlenül valamennyi hallgató megismerkedjen az alapvető növénytermesztési, kertészeti, növényvédelmi és környezetvédelmi fogalmakkal, technológiákkal. A hagyományos, vegyszerek alkalmazására épülő eljárások mellett felhívjuk a figyelmet az agrotechnikai, fizikai és biológiai módszerek bevezetésének lehetőségeire, az integrált növénytermesztés jelentőségére. Fontos számunkra, hogy a hallgatók reális képet kapjanak a természeti erőforrások pazarló felhasználása, illetve az ésszerűtlen ipari és mezőgazdasági tevékenység következményeiről, a természeti, gazdasági és lakókörnyezet gyorsuló ütemű leromlásáról, ugyanakkor ismerjék meg e folyamatok megelőzésének lehetőségeit is.

Az elméleti oktatás mellett nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a hallgatók a gyakorlatban is megismerjék a szántóföldi és kertészeti növények fajtaválasztásának szempontjait, a termesztéstechnológia elemeit, felismerjék a kórokozók okozta betegségeket, állati kártevőket és gyomnövényeket.

Hallgatóinknak olyan alapvető növénytudományi és környezetvédelmi ismereteket kívánunk nyújtani, amelyek a mezőgazdaság tudományi egyetemek MSc képzésein tovább bővíthetők, ugyanakkor képessé teszik a végzett agrármérnököket a mezőgazdasági üzemekben jelentkező leggyakoribb növénytermesztési, kertészeti, növényvédelmi és környezetvédelmi problémák felismerésére, megoldására.

Az Intézet munkatársai az oktatás mellett mind az alap-, mind az alkalmazott kutatások terén aktívak. A jelenlegi fontosabb kutatási témák: a jazmonátok búza fejlődésében betöltött szerepének vizsgálata, a búza termésmennyiségét és minőségét meghatározó agrotechnikai tényezők elemzése, a kultúrnövények beporzó rovarpopulációinak meghatározása, a paprika kalciumhiányának megelőzése agrotechnikai és nemesítési módszerek alkalmazásával, az ashitaba hazai termesztési és felhasználási lehetőségeinek tanulmányozása, illetve növényvédő szerek és termésnövelő anyagok hatásának vizsgálata szántóföldi kultúrákban. Fentiek mellett a dísznövények mikroszaporítása, az archeobotanika és a környezetvédelem területén folynak kutatások. A kísérletek kivitelezése és értékelése a hallgatók lehető legnagyobb mértékű bevonásával történik. Ennek eredménye, a szakdolgozatok mellett, a rendszeres és eredményes részvétel a kari, illetve az országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. A kutatásokban együttműködő partnerek között mind hazai (Gabonakutató Nonprofit Kft.; MgSzH Növény- és Talajvédelmi Szolgálat; Szentesi Mag Kft.), mind külföldi (IPB, Halle; Nihon Nouken Center, Hitachinaka) kutatóhelyek, intézmények megtalálhatók.

 

 

 

Események

Rendezvénynaptár *