novenyvedelem

Mezőgazdasági mérnöki alapképzés (BSc)

Milyen feladatok ellátására tesz képessé a mezőgazdasági mérnök alapképzés?

A megszerzett természettudományos, mezőgazdasági, műszaki és gazdasági tudásuk, illetve gyakorlati ismereteik alapján a mezőgazdasági mérnökök általános jártassággal rendelkeznek a termelés, feldolgozás és gazdálkodás terén. Képesek önálló gazdálkodásra, mezőgazdasági termékek előállítására és forgalmazására, az új technológiák alkalmazására. Alkalmasak, továbbá, mezőgazdasági vállalkozások termelői, vezetői, irányítói és szervezési feladatainak ellátására, pályázatok készítésére és menedzselésére.

 

Elhelyezkedési lehetőségek

• mezőgazdasági vállalkozások (családi gazdaságok, egyéni- és társas vállalkozások)

• különböző méretű mezőgazdasági üzemek (állami, szövetkezeti és magángazdaságok)

• mezőgazdasági szolgáltatás és kereskedelem

• oktatási és kutatási intézmények

• mezőgazdasági szaktanácsadás és szakigazgatás

• önkormányzatok

• bankok, hitelintézetek, biztosítók

 

A képzés helyszíne

Az SZTE Mezőgazdasági Kara Hódmezővásárhelyen található, ahol a mezőgazdasági képzés több, mint 120 éves, az agrár-felsőoktatás bő fél évszázados múltra tekint vissza. Az oktatási épületeket, kollégiumot, konditermet, éttermet magába foglaló kampusz a város központjában helyezkedik el. A szomszédos települések, elsősorban az SZTE központja, Szeged felé a közlekedési lehetőségek kiválóak (a közeljövőben induló tramtrain egyik megállója a Kar épülete előtt található).

 

Miért érdemes a Mezőgazdasági Kart választani?

Gyakorlatorientált képzés: saját tanüzem, kiépített kapcsolat a régió különböző méretű mezőgazdasági üzemeivel, cégeivel, kutatóintézeteivel, mint gyakorlati helyekkel


A különböző specializációkon az állattenyésztés, a növénytermesztés, a kertészet legkorszerűbb technológiáiról – különös tekintettel a precíziós és a környezetkímélő megoldásokra -, illetve az agrárökonómia és vidékfejlesztés hazai és nemzetközi aktualitásairól lehet ismereteket szerezni


Versenyképes tudás: végzett hallgatóink a családi gazdaságok mellett jelentős, hazai tulajdonú és nemzetközi cégeknél, vállalkozásoknál, kutatóintézeteknél, felsőoktatási intézményeknél is megállják helyüket, jelenleg is többen vezető pozíciót töltenek be

A továbbtanulás eredményes megalapozása: tanulmányok folytatásának lehetősége a Kar saját (Vidékfejlesztő agrármérnök MSc), illetve társintézmények mesterképzésein


Kutatómunka lehetősége számos szakterületen: bekapcsolódás a tanüzemben, partner gazdaságokban, kutatóintézetekben folyó kísérletekbe

Eredményes tehetséggondozás: hallgatóink rendszeresen érnek el helyezést az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon, nyernek el ösztöndíjakat, egyéb támogatásokat


Kollégiumi szállás a kampuszon

 

A képzés időtartama

minden tagozat, finanszírozási és képzési forma esetén 7 félév:

- 6 tanulmányi félév, félévenként 1-1 hét hetesi gyakorlattal

- 1 félév (2 x 7 hét) összefüggő üzemi gyakorlat

 

Választható képzési formák

- nappali és levelező munkarend

- állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási forma


A hagyományos képzési formán kívül választható

- duális képzés (nappali tagozaton)

- kooperatív képzés (nappali tagozaton)

- angol nyelvű képzés (nappali tagozaton)

 

Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány megszerzése szükséges.

 

A képzés tartalma

- Alapozó ismeretek (természettudományos, mérnöki, mezőgazdasági és technológiai, gazdasági és humán alapismeretek): Matematika, Informatika, Műszaki ismeretek, Általános állattan, Kémia, Fizika, Növénytan, Mezőgazdasági alapismeretek, Munkavédelem, Közgazdaságtan, Biokémia, Statisztika, Anatómia és állatélettan, Genetika, Növényélettan, Talajtan, Agrokémia, Mikrobiológia, Mezőgazdasági biotechnológia, Vízgazdálkodás, Agrometeorológia, Gazdasági jog, Nemzetközi mezőgazdaságtan, EU agrárpolitikája


- Szakmai törzsanyag (mezőgazdasági mérnöki szakmai ismeretek): Ökológia, Földműveléstan, Általános állattenyésztés, Takarmányozástan, Állathigiénia és állategészségtan, Növénynemesítés, Növénytermesztés, Kertészet, Baromfitenyésztés, Szarvasmarhatenyésztés, Erdő- és vadgazdálkodás, Agrárkörnyezetgazdálkodás, Számvitel és pénzügyi ismeretek, Vetőmagtermesztés, Gyepgazdálkodás, Növényvédelem, Juh- és kecsketenyésztés, Agrárgazdaságtan, Vállalatgazdaságtan, Sertéstenyésztés, Humán menedzsment, Agrármarketing, Mezőgazdasági termékfeldolgozás, Minőségbiztosítás, Üzemszervezés, Integrált növényvédelem, Precíziós mezőgazdaság


- Differenciált szakmai ismeretek: specializációk szerint (ld. ott)


- Komplex gyakorlati ismeretek: összefüggő szakmai gyakorlat (7. félév)

 

Választható specializációk

- agrárökonómiai (Üzleti kommunikáció, Falusi turizmus, Vidékfejlesztés, Logisztika, Munkaszervezés, Üzleti tervezés, Szaktanácsadási ismeretek, Projekt menedzsment)


- állattenyésztési (Szaporodásbiológia, Takarmánygazdálkodás, Nyúl- és prémesállattenyésztés, Lótenyésztés, Halgazdálkodás, Ökológiai szemléletű gazdálkodás alapjai, Mezőgazdasági termékek élelmiszerbiztonsága, Állatvédelem)


- kertészeti (Gyümölcstermesztés és szaporítás, Zöldségtermesztés és hajtatás, Gyombiológia és gyomszabályozás, Szőlészet és borászat, Növénykórtan, Növényvédelmi állattan, Ökológiai szemléletű gazdálkodás alapjai, Mezőgazdasági termékek élelmiszerbiztonsága, Dísznövénytermesztés)


- növénytermesztési (Alternatív növénytermesztés, Mezőgazdasági környezetvédelem, Gyombiológia és gyomszabályozás, Növénykórtan, Növényvédelmi állattan, Ökológiai szemléletű gazdálkodás alapjai, Mezőgazdasági termékek élelmiszerbiztonsága, Gyógy- és fűszernövény termesztés)


Letölthető dokumentumok:

Szóróanyag


A 2024-es Felsőoktatási felvételi tájékoztató ITT elérhető.