Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat

Az SZTE Mezőgazdasági Karon működő SZTE Klebelsberg Könyvtár Agrártudományi Szakkönyvtára (későbbiekben: Könyvtár) nyilvános felsőoktatási könyvtár.

A könyvtári szolgáltatások teljes köre hozzáférhető valamennyi beiratkozott, könyvtári azonosítóval rendelkező könyvtári tag számára.

A Könyvtár beiratkozási és kölcsönzési rendje

Beiratkozás

A Könyvtárba beiratkozhat bárki, aki a Szegedi Tudományegyetem oktatója, dolgozója, hallgatója, illetve a térségben bejelentett lakcímmel rendelkező, 14. életévét betöltött személy, és elfogadja a könyvtárhasználat feltételeit.

A beiratkozás alkalmával az olvasó megismerkedik a Könyvtárhasználati Szabályzattal, és a belépési nyilatkozat aláírásával tanúsítja a benne foglaltak elfogadását.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok minden esetben szükséges dokumentumok: személyi igazolvány és lakcímkártya, külföldi személyek esetében útlevél.

A fentieken kívül:

- oktatói/dolgozói egyetemi azonosító kártya, illetve diákigazolvány,

- esetleges kedvezményre jogosító dokumentum.

A Könyvtár az olvasó adatai közül az alábbiakat tartja nyilván:

- név,

- születési név,

- anyja születési neve,

- születési hely és idő,

- személyazonosító okmány száma,
- az olvasói státusz (oktató, hallgató, dolgozó külső beiratkozó),
- állandó lakcím,
- ideiglenes lakcím,

- egyéb elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám)
- beiratkozás kelte.

Az olvasó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni a Könyvtárnak. A Könyvtár az adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni azok védelméről.

A könyvtári tagság az aktuális akadémiai évre szól, azt rendszeresen meg kell újítani.

2. Beiratkozási díj

Az aktuális akadémiai évre szóló beiratkozási díj: 2000,-Ft


Kedvezmények:

A Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti, illetve hallgatói jogviszonyban álló, továbbá az innen nyugdíjba vonult személyek, könyvtárosok, levéltárosok, muzeológusok, 70 év feletti nyugdíjasok, valamint a súlyos fogyatékkal élők érdekvédelmi szervezeteinek igazolványával rendelkezők mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól.

 

Más felsőoktatási intézmények oktatói/dolgozói, a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola tanárai és tanulói, pedagógusok, diákok, 70 év alatti nyugdíjasok, regisztrált munkanélküliek, GYED, GYES:

az aktuális akadémiai évre szóló beiratkozási díj: 1500,-Ft


3. A Könyvtár nyitvatartási rendje

A nyitva tartás rendje igazodik az SZTE Mezőgazdasági Kar működési periódusaihoz. A nyári szünet idején a Könyvtár rövidített nyitva tartással üzemel.

Kölcsönzés

Kölcsönözni csak személyesen, érvényes azonosítóval lehet.

A könyvtári dokumentumok a kölcsönözhetőség szempontjából két csoportra oszthatóak:

Kölcsönözhető dokumentumok:

szakkönyvek,

szépirodalmi művek,

jegyzetek,

tankönyvek.

Nem kölcsönözhető dokumentumok:

kézikönyvek,

kurrens és bekötött folyóiratok,

záródolgozatok,

archív jegyzetek, tankönyvek,

mágneses adathordozók.

Rendkívüli kölcsönzés:

Kivételes, indokolt esetben a olvasótermi példányokat is kölcsönöz a Könyvtár hétvégére, tanítási szünet idejére, illetve zárástól nyitásig. A rendkívüli engedmény körébe tartozó műveket a könyvtáros határozza meg.

Az olvasó által kikölcsönözhető könyvek száma és a kölcsönzés időtartama:

Az MGK és az Egyetem oktatói/tudományos tevékenységet folytató munkatársai: 30 kötet.

Az MGK és az Egyetem dolgozói, aktív jogviszonyú hallgatói: 10 kötet.

Külső olvasók: 5 kötet.

Többkötetes mű esetén az egyes kötetek külön darabnak számítanak.

A kölcsönzés időtartama általában 4 hét, amely két alkalommal (2 x 4 hétre) hosszabbítható.

Az Egyetem oktatóinak/tudományos tevékenységet folytató munkatársainak a kölcsönzés időtartama általában 6 hónap (1 x 6 hónapra hosszabbítható).

Hosszabítás:

A kölcsönzési határidő az olvasó kérésére meghosszabbítható, ha a kölcsönvett műre nem érkezett be előjegyzés és az olvasónak nincs pénz- vagy lejárt határidejű könyvtartozása.
A kölcsönzés időtartama a határidő lejárta előtt hosszabbítható meg, személyesen, telefonon, e-mail-ben vagy online felületen.

Felszólítás:

A lejárt kölcsönzési határidőről a Könyvtár elektronikus vagy hagyományos levélben (postaköltsége 150,-Ft) figyelmezteti olvasóit, mindaddig, amíg az nem rendezi tartozását.

Késedelmi díj:

A megjelölt határidőre vissza nem hozott dokumentumok után minden olvasónak késedelmi díjat kell fizetnie, melynek értéke:
50,-Ft/könyv/nap

rendkívüli kölcsönzéssel kivett művek esetében:
200,-Ft/könyv/nap

A Könyvtár a késedelmi díjat valamennyi lejárt határidejű kölcsönzött dokumentum után automatikusan felszámítja.

Késedelmének rendezéséig az olvasó kölcsönzési tilalom alá esik.

Visszavétel:

A kölcsönzés lejártával az olvasónak sértetlen állapotban kell a kikölcsönzött dokumentumot visszaszolgáltatnia.

Visszavételnél az olvasó jelenlétében a visszahozott dokumentumot adatai alapján azonosítani kell a kölcsönzési nyilvántartásban szereplő adatokkal és az olvasó tartozását törölni kell a nyilvántartásból.

A hallgatók minden tanév végén kötelesek a kölcsönzött dokumentumokat visszaadni, az elveszett dokumentumokat vásárlással pótolni vagy értéküket megtéríteni.

Előjegyzés

Amennyiben az olvasó olyan dokumentumra tart igényt, amely adott időpontban ki van kölcsönözve és a Könyvtár nem tudja azonnal a rendelkezésére bocsátani, előjegyzést lehet rá felvenni a számítógépes program adta lehetőséggel, melynek díja 200,-Ft/könyv.

Visszaérkezés után az olvasót elektronikus vagy hagyományos (postaköltség 150,-Ft) levélben, esetleg telefonon értesíti a Könyvtár a dokumentum hozzáférhetőségéről.

A kiértesítés napjától kezdődően 8 napig teszi félre a Könyvtár a dokumentumot. Ha ez idő alatt az olvasó nem jelentkezik a kért műért, az előjegyzés érvényét veszti.

Az előjegyzés a kért dokumentum beérkezésének időpontjáig a térítési díj megfizetése nélkül visszamondható.

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtárközi kölcsönzés azt a lehetőséget biztosítja az olvasónak, hogy olyan dokumentumokhoz is hozzájusson, amelyek nem találhatóak meg a Könyvtár gyűjteményében.

A könyvtárközi kölcsönzést a mindenkor hatályos miniszteri rendelet utasításainak megfelelően kell végrehajtani.

A könyvtár az ODR tagkönyvtáraként elektronikus levélben, illetve formanyomtatványt kitöltve , postai úton bonyolítja kéréseit.

A könyvtárközi kölcsönzés keretében kikölcsönzött dokumentumokért a tulajdonos intézmény szabályai szerint tartozik anyagi felelősséggel az olvasó.

A kölcsönzés feltételeit és időtartamát a kölcsönadó könyvtár szabja meg, amelyekről az olvasót pontosan tájékoztatni kell.

A fénymásolatban megküldött dokumentumok költségei és az egyéb költségek az olvasót terhelik.

Abban az esetben, amikor a Könyvtár a kölcsönadó, a szabályzat kölcsönzésre vonatkozó előírásai az irányadóak.

Tájékoztatás

A Könyvtár teljes körű megismeréséhez, a hagyományos és a számítógépes információ kereséshez a könyvtárosok nyújtanak segítséget.

A mindenkori tájékoztató könyvtáros eligazít a katalógusok, bibliográfiák, adatbázisok használatában, segít a szükséges irodalom kiválasztásában, a felmerülő referens kérdések megválaszolásában.

Vagyonvédelem

Kártérítés

A könyvtári dokumentumot elveszti vagy megrongálja, köteles abból azonos, vagy újabb kiadású példányt a könyvtár rendelkezésére bocsátani.

A Könyvtár csak abban az esetben fogad el az elveszett dokumentumért pénzbeli kártérítést, ha az olvasó azt vásárlással nem tudja pótolni. Ebben az esetben a dokumentum antikvár forgalmi értékét kell megtéríteni.

Hallgatók elszámolása

Az MGK végzős hallgatóinak jegyzékét a Tanulmányi Osztály a félév lezárást követő 1 héten belül megküldi a Könyvtárnak.

A hallgatók tanulmányaik befejezése után oklevelüket csak akkor kaphatják kézhez az ünnepélyes diplomaosztó ünnepségen, ha a Tanulmányi Osztálynak benyújtják a Könyvtár által kiállított igazolást arról, hogy tartozásuk nincs.

A tanulmányaikat év közben megszakító hallgatókról a Tanulmányi Osztály értesíti a Könyvtárat.

Oktatók és dolgozók elszámoltatása

Az MGK kötelékéből távozó oktatók és dolgozók csak akkor kaphatják meg utolsó illetményüket, ha a Gazdasági Szervezet felé benyújtják a Könyvtár által kiállított igazolást arról, hogy könyvtartozásuk nincs.

Kizárás

Azt az olvasót, aki a Könyvtárral szemben fennálló bármely tartozását nem rendezte, ennek fennálltáig kizártnak kell tekinteni.

Aki a Könyvtár állományát, bútorzatát vagy berendezéseit nem rendeltetésszerűen használja, azt gondatlanságból vagy szándékosan rongálja illetve eltulajdonítja, a könyvtárvezetőnek jogában áll a Könyvtár használattól eltiltani.

Aki az olvasóterem rendjét, csendjét zavarja, az ott folyó munkát szándékosan akadályozza, a Könyvtár munkatársaival nem megfelelően viselkedik, azt a könyvtárvezető kizárhatja a Könyvtárból.