Legfontosabb tanulmányi tudnivalók

AZ EGYETEM NEM KÖZÉPISKOLA!

A KREDITRENDSZER

A tanulmányok végzése abból áll, hogy a hallgatók a tanulmányi egységhez tartozó kreditet megszerzik, és a diplomához szükséges előírt kreditmennyiséget összegyűjtik.
A kredit megszerzése független az érdemjegytől.

Az egyik képzésben megszerzett kreditek átvihetők egy másik képzésbe.
A kredittel elismert tanulmányi teljesítményt bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során el kell ismerni. Ez a folyamat a kreditelismerés.

Figyelj a kreditelismerés buktatóira:

  • Csak azoknak a jóváírását kérd, amelyekre biztosan szükséged lesz a tanulmányaid során. Félévente lehetőséged van új tárgyakat elismertetni.
  • A kreditelismerés beleszámít a megszerzett kreditekbe.


A KÉPZÉSEK ÁTJÁRHATÓAK: Azonos szinten a képzések/szakok között lehetséges szakváltás.
A szakváltás történhet a képzés munkarendjének, nyelvének, helyének megváltoztatásával vagy átvétellel.
A szakváltás a tantárgyfelvétel és vizsgaszám korlát szempontjából „tiszta lapot” jelent, kivéve a munkarend váltást!

HALLGATÓI MOBILITÁS
A kreditrendszer támogatja az egyes tárgyak, képzési egységek más intézményben - akár külföldön - való elvégzését. Pl.: Erasmus program

OTTHON/KOLLÉGIUMBAN IS KELL TANULNOD
A kredit a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely az egyes tantárgyak, tantervi egységekre bontva kifejezi azt a becsült időt, amely a követelmények teljesítéséhez szükséges.
1 kredit 30 tanulmányi munkaórát jelent. Egy 3 kredites kurzus legalább heti 2-3 óra otthoni tanulást igényel.

HALLGATÓ KÖZPONTÚ KÉPZÉSI SZERKEZET
Lehetőleg tanterv szerint haladj a tanulmányaiddal!
Gondosan tanulmányozd a képzési tervet, a tantárgyi követelményeket, és a tanulásra fordított időt észszerűen oszd be!

Fontos a tantárgyak követelményeinek figyelembevétele (pl. kötelező-e minden órára járni, évközi házi feladatok száma).

AZ ELSŐ HÓNAPOK UTÁN MÁR LÁTSZIK, HOGY VALÓBAN TUDSZ-E MINDEN
FELVETT TÁRGYAT TELJESÍTENI.


Ha úgy tűnik, hogy nem győzöd erővel, akkor koncentrálj a legfontosabb tárgyakra, hagyd teljesítetlenül azokat, amelyekre nem épül más tárgy.

EGY NEM TELJESÍTETT KÖTELEZŐ TÁRGY, AMI RÁADÁSUL ELŐFELTÉTELE EGY MÁSIK TÁRGYNAK, FELBORÍTJA A MINTATANTERV SZERINTI HALADÁST!
Ha valamely félévben nem tudsz elég kreditet felvenni, érdemes élni a passzív félév lehetőségével, és nem pazarolni az állami ösztöndíjas féléveket.

Mindig el kell menni vizsgázni (ne legyen igazolatlan távolmaradás), elvégre szerencséd is lehet.

A KÉPZÉSEK SZERKEZETE

A tanulmányi előrehaladás
A tanulmányok végzése abból áll, hogy a hallgatók a tanulmányi egységhez tartozó kreditet megszerzik, és a diplomához szükséges előírt kreditmennyiséget összegyűjtik.
Az előre haladás mértéke az összegyűjtött kreditek száma, és viszonya a teljes képzés kreditjéhez, valamint a képzési időhöz. A különböző tanulmányi átlagok csak az ösztöndíjakhoz és egyéb pályázatokhoz szükségesek.

A mintatanterv olyan ajánlott tanterv, ahol a tárgyak felvételi sorrendje félévekre bontva, az előtanulmányi rendet figyelembe véve meg van adva.
A mintatanterv szerint haladás garantálja az előírt idő alatti diplomához jutást.

A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK OKAI LEHETNEK:

  • Vizsgák számának korlátozása – max. 6 lehetőség
    A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt. Egy tárgyból tehát összesen 6-szor lehet vizsgázni. A vizsgáról való igazolatlan hiányzás elhasznált vizsgaalkalomnak minősül, mellyel a lehetséges vizsgák száma csökken.
  • Ha egymás utáni 2 passzív félév után felszólításra sem válik aktívvá a hallgató


Akinek önköltségi díjtartozása van, az nem tud vizsgára jelentkezni.

HOVÁ FORDULJ TANULMÁNYI KÉRÉSSEL, PROBLÉMÁVAL?

Kari Tanulmányi és Továbbképzési Osztály

Minden tanulmányi üggyel - ha nem szakmai probléma – a kari Tanulmányi és Továbbképzési Osztályhoz fordulhatsz, például: kérelmek beadása, különböző igazolások, dokumentumok kérése, kurzusfelvétel, záróvizsga jelentkezés. A legtöbb tanulmányi ügy online is elintézhető a MODULO rendszerben.

Kari intézetek

Szakmai kérdéssel a tantárgyért felelős oktatóhoz fordulhatsz, pl.: kutatási témák, szakdolgozat és diplomamunka témák.